Inspektor
Tomaszów Mazowiecki
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kadrowej
Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Pracownik wykonuje pracę biurową głównie na komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku 3 - kondygnacyjnego. Podstawowe wyposażenie to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektroniczne urządzenia biurowe. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed obiektem znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie teczek akt osobowych policjantów KPP w Tomaszowie Mazowieckim
 • prowadzenie kart urlopowych i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników KPP w Tomaszowie Mazowieckim
 • koordynowanie sporządzenia planów urlopowych przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych jednostki
 • realizowanie zadań mobilizacyjno – obronnych w zakresie kadrowym
 • udział i współorganizowanie, w tym przygotowanie i sporządzanie dokumentacji w ramach naboru wewnętrznego na stanowiska policyjne zgodnie z polityką kadrową Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • wprowadzanie i aktualizacja w systemie policyjnym danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników Komendy
 • przyjmowanie oraz prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o odbycie stażu dla bezrobotnych oraz praktyk zawodowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość Ustawy o Policji, kodeksu pracy i ustawy o słuzbie cywilnej, kpa
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce
 • umiejętność dobrej organizacji na stanowisku pracy
 • obsługa pakietów biurowych
 • własna inicjatywa, samodzielność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą poufne, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  ul. Wandy Panfil 44
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w ZKKiSZ "

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie: 1,3404 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2723,64 brutto + wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne, kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej ogłoszenia w służbie cywilnej oświadczenia. Aplikacje należy składać w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wandy Panfil 44 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.
   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 0447261047.

Inspektor

Tomaszów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna