Inspektor
Wejherowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru budowalnego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Warunki pracy

Praca przy komputerze w siedzibie jednostki, miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie Powiatu Wejherowskiego. Budynek nie wyposażony w windę, toalety i pokoje nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami. Wyjazdy na kontrole służbowe. Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Urzędu z wykorzystaniem urządzeń biurowych i komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno-kontrolna prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego
 • przeprowadzanie obowiązkowych kontroli
 • prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - minimum 2 lata, znajomość uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, posiadanie prawa jazdy, samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie w pełni z praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Inspektor

Wejherowo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna