Inspektor
Koszalin
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli przedsiębiorców
w Zespole Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Usług

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu oraz praca w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres wynikający z prowadzonych kontroli, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenia WIIH w Koszalinie znajdują się na II piętrze w budynku,
- w budynku znajduje się winda, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji, podjazd, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe,
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie czynności kontrolnych w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
 • przygotowywanie się do kontroli poprzez zapoznawanie się z przepisami, wytycznymi i innymi materiałami dotyczącymi przedmiotu kontroli.
 • kompletowanie akt sprawy, przedkładanie wniosków z kontroli oraz opracowywanie projektów pism wymaganych w postępowaniu pokontrolnym.
 • opracowywanie informacji i analiz z przeprowadzonych kontroli w celu przekazania ich właściwym organom.
 • monitorowanie rynku w celu ustalenia produktów występujących w obrocie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub właściwym branżowym
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne
 • Brak przeciwskazań do przewozu osób
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowany kierunek to towaroznawstwo lub żywienie zbiorowe
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie badań sanitarno-epidemiologicznych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.758,48 zł.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. Selekcja ofert,
2. Test wiedzy,
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/i zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatki/kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są komisyjnie niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 9 lub 1 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są komisyjnie niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane przed upływem w/w terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914331281 lub 914225239.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna