Inspektor
Wieliczka
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Łączności i Informatyki
Zespół do spraw Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

praca administracyjno – biurowa,
praca fizyczna: lekka, wymuszona pozycja ciała,
praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.),
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h,
praca w budynku trzykondygnacyjnym;
wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
brak windy wewnątrz budynku,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie oraz utrzymanie polityk bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jawnych oraz niejawnych funkcjonujących w jednostce
 • Obsługa aplikacji i baz danych w tym: SWD, SNP, PSTDN, SESPOL, BTUU, KCIK, KSIP, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • Administracja platformą IntraDok na poziomie KPP w Wieliczce oraz sprawowanie nadzoru nad sprawnością funkcjonowania obiegu dokumentów
 • Eksploatacja i techniczne utrzymanie policyjnych systemów informatycznych we współpracy z Wydziałem Infor-matyki KWP we Krakowie
 • Administrowanie na poziomie lokalnym Policyjnym Systemem Transmisji Danych, a także stanowiskiem opraco-wania dokumentów Niejawnych (ODN),
 • Prowadzenie ewidencji zasobów z zakresu łączności i informatyki pozostających na stanie KPP w Wieliczce
 • Zgłaszanie do Wydziału Łączności i Informatyki KWP planowanych i doraźnych zapotrzebowań na sprzęt, materiały i narzędzia
 • Sprawowanie kontroli i zabezpieczanie w zakresie eksploatacji sprzętu łącznościowego i informatycznego w ko-mórkach organizacyjnych i jednostkach terenowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • bardzo dobra znajomość standardów stosowanych w informatyce i łączności
 • umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce, komunikatywność, kreatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „ścisłe tajne”,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych potwierdzone zaświadczeniem
 • umiejętność pracy pod presją czasu, oraz analitycznego myślenia,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzurą "Ściśle Tajne" poświadczenie wydane przez Policję, ABW lub SKW
 • Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
  32 - 020 Wieliczka ul. Józefa Jedynaka 30A

  pok. 101 (sekretariat Komendanta)
  I piętro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty
i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 28-91-224.
Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.10.2018 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Wieliczka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna