Inspektor
Brzesko
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zapewnienia funkcjonowania sekretariatu oraz magazynu dowodów rzeczowych (umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
Wydział Dochodzeniowo- Śledczy

Warunki pracy

• Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz obsługą innych urządzeń biurowych.
• Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego w warunkach oświetlenia naturalnego i sztucznego.
• Bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi do odbioru dowodów rzeczowych.
• Praca w systemie ośmiogodzinnym w siedzibie urzędu w pomieszczeniu biurowym na parterze oraz w pomieszczeniach magazynu dowodów rzeczowych usytuowanych w piwnicach budynku oraz garażach.
• Praca w pomieszczeniach magazynu dowodów rzeczowych z koniecznością przemieszczania się po piętrach budynku.
• Pomieszczenia magazynu dowodów rzeczowych znajdujące się w garażach są pomieszczeniami nieogrzewanymi a wykonywanie zadań z przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych związane jest z wysiłkiem fizycznym.
• Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo. W budynku brak windy, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze, na zewnątrz znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiający wjazd wyłącznie na parter.
• Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zagadnień z zakresu dowodów rzeczowych związanych z ich rejestracją w księdze dowodów rzeczowych, sporządzanie stosownej dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji z sądami, prokuraturą, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i innymi instytucjami.
 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych prowadzącym postępowania, przekazywanie dowodów rzeczowych do innych jednostek, sądów, prokuratur oraz osobom uprawnionym.
 • Prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń – e-RCDŚ dla Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji w celu realizacji zadań związanych z rejestracją postępowań.
 • Prowadzenie Rejestru Postępowań Sprawdzających i Odmów Wszczęć Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji.
 • Weryfikowanie zgodności spraw zakończonych z rejestracją kryminalną w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).
 • Czuwanie nad prawidłowym postępowaniem z usuniętymi przez Policję pojazdami
 • Wykonywanie zadań z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pod nieobecność sekretarki wydziału w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania pracy wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
 • znajomość wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów
 • znajomość decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)
 • ogólna znajomość procedur karnych oraz Kodeksu Karnego
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Word, Excel
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Brzesku,
  ul. Szczepanowska 53,
  32-800 Brzesko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej po przeprowadzaniu postępowania sprawdzającego mającego na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.
Przewidywane wynagrodzenie miesięczne (wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej) na w/w stanowisku pracy zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej wynosi: około 2.347,00 złotych brutto.
List motywacyjny oraz CV/życiorys muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.
Oferty dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze, niekompletne, niepodpisane, nieopatrzone datą lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzanych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwaga bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /14/ 66 26 205

Inspektor

Brzesko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna