Inspektor
Rzeszów
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw funduszu operacyjnego i sprawozdawczości
w Sekcji Ogólnej Zarządu w Rzeszowie

Warunki pracy

- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- pomieszczenie zlokalizowane na 3 piętrze w trzypiętrowym budynku, brak windy wewnątrz budynku,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją,
odpowiedzialność za powierzone mienie finansowe,
- pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną i klimatyzację.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w imieniu dysponenta II stopnia funduszu operacyjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • przygotowywanie raportów i zbiorczych zestawień statystycznych z działalności komórek organizacyjnych Zarządu, wprowadzanie tych zestawień do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji oraz modyfikacja w nim, zatwierdzanie i kontrolowanie;
 • opracowywanie, sporządzanie i uaktualnianie Polityki Bezpieczeństwa Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo – Śledczych oraz podsystemu System Wspomagania Obsługi Policji;
 • uczestniczenie w opracowywaniu i sporządzaniu zbiorczego projektu planu finansowego wydatków operacyjnych Zarządu oraz sprawozdań z wykorzystania środków funduszu operacyjnego Zarządu;
 • pełnienie funkcji administratora merytorycznego lokalnego Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo – Śledczych, sporządzanie wniosków o nadanie lub odebranie uprawnień dla użytkowników końcowych oraz prowadzenie rejestrów elektronicznego i manualnego prowadzonych przez Zarząd postępowań przygotowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • koordynowanie procedury sporządzania i przekazywania meldunków z realizacji spraw Zarządu do Dyżurnego Zespołu Obsługi Zdarzeń WAK CBŚP;
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji kluczy do bieżącego użytku, zapasowych oraz alarmowych do szaf, pomieszczeń i obszarów w Zarządzie w Rzeszowie CBŚP;
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji pomocniczych w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Zarządu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Powyżej 1 roku doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą funduszu operacyjnego lub na stanowisku związanym ze sprawozdawczością
 • Znajomość przepisów z zakresu funduszu operacyjnego i sprawozdawczości
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy, pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność argumentowania i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych
 • Samodzielność, skrupulatność, dokładność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
 • Znajomość przepisów i procedur policyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  00-463 Warszawa,
  ul. Podchorążych 38
  z dopiskiem w liście motywacyjnym "inspektor/Rzeszów"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.pl

Inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna