Inspektor
Kutno
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole ds. Kadr, Szkolenia i Obsługi Kancelaryjnej

Warunki pracy

praca w systemie jednozmianowym
praca przy monitorze ekranowym
praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu
bariery architektoniczne: podjazd, brak wind, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanej toalety

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego, dziennika podawczego
 • rejestracja przyjmowanej korespondencji i przesyłek w rejestrach
 • elektroniczne sporządzanie raportu miesięcznego z przesyłek nadanych Poczty Polskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość programów Ms Office
 • znajomość podstawowych zasad archiwizacji
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KUTNIE
  UL. TORUŃSKA 14
  99-300 KUTNO
  OFERTY WINNY ZAWIERAĆ ZAPIS: INSPEKTOR - SEKRETARIAT

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Spełnienie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu rekrutacji. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci spośród listy osób spełniających wymagania formalne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy.
Oferty, które spełniły wymagania, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone(o tym fakcie kandydaci nie będą powiadamiani). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 024 –253/22/08
(godz. 7:30-15:30).

Inspektor

Kutno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna