Inspektor
Płock
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw metrologii
w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płocku

Warunki pracy

-praca w terenie
-stres związany z obsługa klienta zewnętrznego
-wysiłek fizyczny
-zagrożenie korupcją
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych,
-praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • legalizacja, wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych zgodnie z procedurami
 • obsługa klienta
 • sporządzanie dokumentacji technicznej z wykonywanych pomiarów
 • kontrola miejsc stosowania przyrządów pomiarowych
 • prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich
 • udział w utrzymywaniu systemu zarządzania jakością w urzędzie
 • obsługa administracyjno-biurowa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe wyższe techniczne
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem pomiarów,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.
Informacje o Urzędzie na stronie internetowej
warszawa.gum.gov.pl

Inspektor

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna