Inspektor
Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw łączności i informatyki
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

1. praca biurowa
2. praca w siedzibie urzędu
3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
4. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w systemach policyjnych i pozapolicyjnych.
 • Utrzymywanie stałej sprawności technicznej wykorzystywanego sprzętu komputerowego i jego bieżąca konserwacja.
 • Realizacja zadań administratora systemu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania stanowisk systemów niejawnych.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów łączności i informatyki.
 • Prowadzenie statystyk w systemach „Analitycznym” oraz dedykowanych dla Policji (Krajowy System Informacji Policji i SWD).
 • Bieżące administrowanie zasobami sprzętowo – programowymi jednostki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows, Unix oraz pakietów biurowych Office.
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Obsługa stanowisk komputerowych.
 • Znajomość obiegu dokumentów oraz ich przeznaczenie.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji o klauzuli "poufne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
 • Kopie dokumentów potwierdzających ewentualne ukończenie kursów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  ul. Spacerowa 27
  98 - 220 Zduńska Wola

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - inspektor Zespołu Łączności i Informatyki” należy składać do dnia 14 lipca 2018 roku:
1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27,
2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy.
Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

Inne informacje:
1. wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,3060 (t.j. 2447,24 zł brutto) oraz dodatku za wysługę lat,
2. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,
3. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
5. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
6. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
7. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian umiejętności technicznych) zostaną poinformowani telefonicznie,
8. test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: zadań realizowanych na stanowisku, przepisów dotyczących ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Policji.

Inspektor

Zduńska Wola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna