Inspektor
Częstochowa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki oraz nasiennictwa
Oddział Częstochowa

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób.
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Siedziba Oddziału mieści się na trzecim piętrze. Budynek nie posiada windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem środkami ochrony roślin.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika przygotowuje pisma o powołaniu komisji egzaminacyjnych w celu ich przekazania przedsiębiorcom/ podmiotom prowadzącym szkolenia z zakresu ochrony roślin oraz prowadzi rejestr szkoleń z zakresu ochrony roślin oraz przesyła dane przeszkolonych podmiotów do poszczególnych oddziałów w celu wpisania ich do Zintegrowanego Systemu w Ochronie Roślin i Nasiennictwie.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców/podmioty wpisane do rejestru prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w celu potwierdzenia rzetelności prowadzenia tych szkoleń.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców/podmioty wpisane do rejestru prowadzących badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje postępowanie z materiałem siewnym nie spełniającym wymagań określonych w przepisach prawnych w ocenie laboratoryjnej oraz cech zewnętrznych, kontroluje wykonanie decyzji zakazujących obrotu materiałem siewnym w celu niedopuszczenia do obrotu materiału nie spełniającego wymagań
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu stworzenia bazy danych z działalności Inspekcji.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań a także sporządza informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomośc ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Język angielski poziom komunikatywny.
 • Umjętności IT.
 • Organizacja pracy własanej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko inspektor ds. ochrony roślin i technik oraz nasiennictwa Oddział Częstochowa". Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Brak odpowiedzi do 08.10.2019r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna