Inspektor
Oleśnica
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Oleśnicy
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Warunki pracy

Zadania realizowane są w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego, budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i istnieją utrudnienia w poruszaniu się pomiędzy piętrami budynku osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja wpływu, wypływu i obiegu dokumentów wewnątrz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego (przyjęcie, rozdział, ekspedycja, organizacja obiegu wewnętrznego oraz rozdział korespondencji wewnątrz komórki organizacyjnej) w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów KPPw Oleśnicy
 • Elektroniczne ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej wytworzonej przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy i Wydział Kryminalny w systemie e-Komenda, monitorowanie systemu e-Komenda w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru śledztw i dochodzeń RSD oraz rejestru postępowań sprawdzających RPS w systemie ERCDŚ
 • Prowadzenie bieżącej rejestracji w systemie KSIP danych wytworzonych przez KPP w Oleśnicy
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego KPP w Oleśnicy
 • Przyjmowanie i kierowanie interesantów
 • Udział w doraźnych komisjach powoływanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczania pojazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze (oferta pracy nr 2/2019) również na kopercie.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej: 1,4937 (co stanowi 2.863,33 zł brutto) oraz dodatek za wysługę lat.
Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przewidywany czas trwania umowy ok. 5 miesięcy.

O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można składać w Punkcie Obsługi Interesanta KPP w Oleśnicy. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KPP w Oleśnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 3976209.

Inspektor

Oleśnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna