Inspektor
Krotoszyn
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Zespół Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30,
Praca przy komputerze, w pomieszczeniu znajdują się dwa stanowiska komputerowe,
II piętro budynku
Oświetlenie mieszane
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdrażanie nowych funkcji związanych ze sprzętem teleinformatycznym przekazanym do użytkowania,
 • nadzorowanie firm zewnętrznych związanych z obsługą sprzętu teleinformatycznego,
 • pełnienie funkcji administratora lokalnego sieci LAN oraz szyfratorów LASS,
 • pełnienie funkcji administratora technicznego Systemu Niejawnego Policji eksploatowanego w Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych,
 • pełnienie funkcji administratora lokalnego systemów teleinformatycznych,
 • udzielanie pomocy użytkownikom końcowym w obsłudze sprzętu teleinformatycznego,
 • weryfikowanie i nadzorowanie poprawności wypełnionych dokumentów ewidencji kryminalno- gospodarczej oraz przetwarzania do odpowiedniego systemu policyjnego,
 • konfigurowanie komputerów zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP w Warszawie,
 • bieżąca obsługa sprzętu teleinformatycznego w Komendzie,
 • prowadzenie szkoleń dotyczących obsługi sprzętu, oprogramowania oraz prawidłowego wypełniania druków do przetwarzania danych,
 • przygotowywanie i wysyłanie wniosków dotyczących uprawnień i upoważnień do systemów działających w komórkach organizacyjnych,
 • przygotowywanie i wysyłanie wniosków dotyczących kart mikroprocesowych oraz mikroSD,
 • sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt teleinformatyczny i materiały eksploatacyjne do tego sprzętu,
 • przypisywanie zewnętrznych pamięci typu Pendrive w aplikacji SEPP,
 • wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku informatyka
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku informatyka,
 • znajomość systemów informatycznych funkcjonujących w Policji,
 • znajomość przepisów informatycznych,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (Ochrona Danych Osobowych) zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. z 2018 r. poz. 412),
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. z 2019 r. poz. 742 t.j)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie sie procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji nidejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r poz.412),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnycho klauzuli "tajne"zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2019 r poz. 742 t. j)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROTOSZYNIE
  UL. ZDUNOWSKA 38 A
  63-700 KROTOSZYN

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 725 53 25,
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
- prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu email,
- list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
- metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna (zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy w zależności od liczby złożonych aplikacji),
- wynagrodzenie według mnożnika 1,300 kwoty bazowej tj. 2492,02 zł + dodatek za wysługę lat,
- po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

Inspektor

Krotoszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna