Inspektor
Opole
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi informacyjnej i zabezpieczenia dowodów rzeczowych
w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Opolu

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie danych do niejawnego systemu informatycznego z prowadzonych prac wydziału.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowych środków trwałych i pozostałych środków zakupionych/pozyskanych przez Wydział.
 • Obsługa Wydziału w zakresie czasu służby.
 • Prowadzenie pracy kancelaryjno-biurowej Wydziału.
 • Wykonywanie zleconych zadań w komisjach/zespołach powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu i Naczelnika Wydziału.
 • przygotowywanie i przekazywanie do archiwum KWP w Opolu dokumentacji wytworzonej w Wydziale.
 • Przyjmowanie pojazdów zabezpieczonych na parking KWP.
 • Wykonywanie czynności organizacyjno-porządkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • posiadanie Prawa jazdy kat. "B",
 • umiejętność interpretacji przepisów i prawidłowe ich stosowanie,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność i komunikatywność,
 • samodzielność i inicjatywa przy wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość ustawy o Policji, o służbie cywilnej oraz Kodeksu Pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazu informacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasui odporność na stres,
 • umiejętność planownia i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność redagowania pism.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie brutto w wys. ok 2670 zł.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-23-12. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna