Inspektor
Konin
Komenda Miejska Policji w Koninie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej
w Zespole ds. Prezydialnych Wydziału Ogólnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Warunki pracy

Praca biurowo - administracyjna w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Praca przy komputerze. Dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych: telefon, faks.
Brak czynników uciążliwych oraz szkodliwych dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej sekretariatu Wydziału Ogólnego KMP w Koninie.
 • Kierowanie i organizacja pracy kancelaryjnej w sekretariatach jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Koninie.
 • Przygotowanie projektów decyzji do zatwierdzenia oraz prowadzenie ewidencji aktów prawnych KGP, KWP, KMP, MSW i A.
 • Obsługa interesantów w zakresie zasiłków pogrzebowych i rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach Policji.
 • Uczestniczenie w komisjach zdawczo - odbiorczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP w Koninie.
 • Zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci i stempli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz typowych urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji o klauzuli "poufne".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy.
Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku pracy ustalone wg mnożnika kwoty bazowej 1,250 i wynosi 2.396,18 zł plus dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%).
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach zastępstwa (ok. 6 miesięcy).
Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Koninie pod adresem: www.konin.policja.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce "Nabór do służby cywilnej".
Planowane techniki naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, dlatego proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 63 247-21-95 lub 63 247-21-90.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Konin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna