Inspektor
Krosno
Komenda Miejska Policji w Krośnie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej
w Zespole Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej

Warunki pracy

Praca kancelaryjno – biurowa.
Ośmiogodzinnym system pracy.
Stałe stanowisko pracy usytuowane na piątym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. budynek posiada windy ale brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie dokumentacji przychodzącej i wychodzącej z Zespołu.
 • Prowadzenie dzienników ewidencyjnych, rejestrów i wykazów.
 • Prowadzenie zbioru akt postępowań sprawdzających oraz dokonywanie sprawdzeń.
 • Obsługa Poczty Specjalnej Komendy w zakresie przyjmowania i odbioru przesyłek jawnych.
 • Odbiór i wprowadzanie treści meldunków informacyjnych na informatyczne nośniki danych celem przesłania do baz danych.
 • Odbiór i wprowadzanie treści meldunków informacyjnych na informatyczne nośniki danych celem przesłania do baz danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca kancelaryjno - biurowa
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku związanym z dostępem informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Obsługa komputera.
 • Znajomość pracy kancelaryjnej.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pionie ochrony informacji niejawnych
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku związanym z dostępem informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  Ul. Lwowska 28
  38-400 Krosno
  Kancelaria Ogólna
  V piętro, pokój nr 610

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.
List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie
postępowania kwalifikacyjnego.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 4329818

Inspektor

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna