Inspektor
Ostrołęka
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prowadzenia ewidencji sprzętu łączności i informatyki oraz obsługi kancelaryjnej Sekcji
Wydziale Łączności i Informatyki, Sekcja w Ostrołęce

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa, jednozmianowa w systemie 8 godzinnym
- większość czynności wykonywanych w pozycji siedzącej
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego
- wymuszona pozycja ciała
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych i pozostałych środków użytkowanych przez jednostki Policji na terenie działania Sekcji w Ostrołęce
 • Uczestnictwo w inwentaryzacji sprzętu łączności i informatyki
 • Prowadzenie dzienników korespondencji jawnej (dziennik korespondencyjny, dziennik podawczy, rejestr teczek jawnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem)
 • Archiwizowanie oraz dokonywanie brakowania dokumentacji jawnej
 • Pośredniczenie w zaopatrzeniu w niezbędne materiały eksploatacyjne oraz porównywanie stanów ewidencyjnych
 • Obsługa ośrodków zamiejscowych w Ostrołęce komórek organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu w zakresie wydawania i przyjmowania przesyłek
 • Prowadzenie dokumentacji przesyłek wydanych i nadanych przez Sekcję
 • Monitorowanie procesu poboru formularzy mandatów karnych z Izby Skarbowej w Warszawie a jednostkami organizacyjnymi Policji garnizonu mazowieckiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w administracji publicznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętności analityczne
 • samodzielność
 • umiejetność szybkiego działania
 • umiejętnośc interpretacji przepisów prawnych
 • znajmość obsługi komputera i pakietów biurowych Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, 1228 ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia
  ul. 11 – go Listopada 37/59
  26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 65157”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /047/ 701-20-04; /047/ 701- 28 -18


Inspektor
Ostrołęka
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna