Inspektor
Miechów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansowych
Sekcja ds. Finansów

Warunki pracy

1. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7.30÷15.30. (wymiar etatu 1/1),
2. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe i szkolenia, załatwianie spraw
poza jednostką organizacyjną,
3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i
telefon,
5. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6. Praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak
dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
7. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych,
niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie indywidualnych kartotek wynagrodzeń oraz kartotek świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.
 • Sporządzanie list płac w programie COMARCH.
 • Terminowe sporządzanie poleceń przelewów w rachunkowości elektronicznej dot. należności pracowniczych.
 • Terminowe rozliczanie podatku dochodowego w okresach miesięcznych, terminowe sporządzanie deklaracji dot. podatku dochodowego (PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 40).
 • Terminowe rozliczanie składek dot. ubezpieczenia: zdrowotnego, społecznego oraz funduszu pracy.
 • Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin w systemie „Płatnik”.
 • Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – druki Rp-7.
 • Opracowanie informacji oraz danych statystycznych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń.
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów, regulaminów i norm ogólnych obowiązujących w komendzie oraz zarządzeń, instrukcji dotyczących realizowanych zadań.
 • Prowadzenie sekretariatu.
 • Zastępstwo stanowiska pracy ds. organizacyjno-kadrowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zadań płac i kadr
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy.
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, ogólna znajomość ustawy o PSP, rachunkowości, służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi komputera oraz programu MS Office, poczty elektronicznej, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon.
 • Znajomość prawa i procedury administracyjnej.
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej.
 • Odporność na stres.
 • Samodzielność.
 • Komunikatywność i kultura osobista.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność weryfikacji dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, ul. Racławicka 20, 32-200 Miechów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 3200 zł brutto łącznie z wysługą lat (1 etat).
2. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
3. Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.
4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor w KP PSP w Miechowie”.
5. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy, przy ul. Racławickiej 20 (na parterze budynku) oraz na stronie internetowej http://www.straz.miechow.pl
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 38 24 155.
8. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje ważny dokument potwierdzający jego tożsamość. Brak dokumentu stwierdzającego tożsamość powoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
9. Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
10. Informacja o końcowym wyniku naboru dodatkowo będzie umieszczona na stronie Urzędu Służby Cywilnej.
11. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na stanowisko Inspektor ds. finansowych podejmie Komendant Powiatowy PSP w Miechowie.
12. Nad całością naboru czuwa Komisja Rekrutacyjna powołana Decyzją Nr 99/2020 przez Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru w celu zatrudnienia członka korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie.
Urząd Komendy Powiatowej PSP w Miechowie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Miechów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna