Inspektor
Szczecin
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjnych
w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Schody, brak podjazdu, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie spraw zaopatrzeniowo – materiałowych i magazynowych (w tym: przygotowywanie planów rocznych dla zapewnienia właściwej realizacji zadań nałożonych na osoby zatrudnione w Inspektoracie, przygotowywanie dokumentów i prowadzenie kontroli prawidłowego rozdysponowania przyznanych środków i materiałów, wykonywanie zestawień z realizacji zadań dla potrzeb Inspektoratu)
 • Przygotowanie stanowiska i realizacja spraw finansowo – rozliczeniowych (m.in. dla obsługi prowadzonych wielomilionowych inwestycji czy rozliczeń wydatków jakie generowane są przez pracę Obwodów Ochrony Wybrzeża)
 • Realizowanie spraw kancelaryjnych w zakresie działania Inspektoratu w tym prowadzenie rejestru pism wychodzących i przychodzących, doręczanie je pracownikom Inspektoratu, wysyłanie dokumentów, prowadzenie składu dokumentacji, załatwianie spraw administracyjno-gospodarczych, ewidencyjnych i socjalnych
 • Prowadzenie na potrzeby Inspektoratu ewidencji kosztów, opracowywanie planów finansowych celem zapewnienia właściwej bieżącej pracy Inspektoratu oraz prognozowania wydatków IOW (w tym przygotowanie sprawozdań dotyczących bieżącej działalności a także poniesionych wydatków na potrzeby Inspektoratu)
 • Współpraca na bieżeża w zakresie spraw finansowych (m.in. uzgadnianie zakupów i napraw sprzętu) oraz pracowniczych (cykliczne potwierdzanie zgodności wykazu godzin z kartami ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w Obwodach OW), zaopatrzeniowych
 • Współpraca z innymi komórkami urzędu w zakresie spraw mających wpływ na obszar działania Inspektoratu
 • Udzielanie petentom/innym pracownikom urzędu informacji w sprawach dotyczących sposobu załatwiania spraw oraz postępowań prowadzonych przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża, dotyczących pasa technicznego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią
 • Prowadzenie składnicy akt /archiwum/ i projektów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z pracą biurową
 • obsługa pakietu Office,
 • znajomość KPA, ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość zagadnień księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 dokumenty należy przesłać na adres:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Pl. Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403 224, 315. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.

Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3 500,00 zł + dodatek stażowy.
Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Szczecin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna