Inspektor
Staszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wieloosobowe stanowisko pracy ds. inspekcji i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Stanowisko biurowe, wyposażone w podstawowy zestaw komputerowy wraz
z niezbędnym oprogramowaniem. Sporadycznie praca w terenie. Narzędzia pracy-komputer, drukarka, telefon, fax. Bezpośredni kontakt z interesantami. . Praca polega prowadzeniu spraw wymienionych w zakresie zadań z terenu całego powiatu. W sprawach dotyczących wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - współpracy z pozostałymi stanowiskami merytorycznymi. Inspektorat zajmuje pomieszczenia na 4 kondygnacji (brak windy).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych lub wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów pod względem spełnienia wymogów formalnych (z art. 57 ustawy) i prowadzenie postępowań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego przez inwestorów i osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w powyższym zakresie oraz przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism.
 • Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, budynków, budowli, dróg i obiektów mostowych, rurociągów, przewodów, linii i sieci, innych obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie kontroli realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz prowadzenie wymaganych przepisami postępowań zmierzających do ich wyegzekwowania.
 • Przygotowanie i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu budownictwa, w tym GUS, GUNB.
 • Prowadzenie teczek głównych przynależnych do wieloosobowego stanowiska ds inspekcji i orzecznictwa, konkursów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profilowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w przypadku posiadania wykształcenia średniego, innego niż budowlane udokumentowanie przynajmniej 6 miesięcy pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie prowadzenia spraw z zakresu budownictwa.
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustaw Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych, KPA, ustawy o Opłacie skarbowej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera,
 • Dobra organizacja pracy, poczucie odpowiedzialności.
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność i samodzielność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obowiązkowość i systematyczność,
 • Prawo jazdy KAT. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie
  ul. Opatowska 31
  28-200 Staszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną po zakończeniu naboru odesłane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 15 864 41 51
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Inspektora"

Inspektor

Staszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna