Inspektor
Tarnów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

• Praca administracyjno – biurowa
• Możliwość wystąpienia pracy w terenie, tj. celem promowania różnych form służby wojskowej na administrowanym terenie
• Częsta obsługa klientów zewnętrznych
• Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie
• Oświetlenie naturalne i sztucznym
• Praca w systemie jednozmianowym
Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (budynek – III piętrowy, brak wind - konieczność poruszania się po schodach, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi). Brak podjazdów przy wejściu głównym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rekrutacja i powoływanie kandydatów do służby przygotowawczej
 • Rekrutacja i powoływanie kandydatów w ramach legii akademickiej
 • Prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej kandydatów do służby przygotowawczej, legii akademickiej z administrowanego terenu
 • Przedstawianie propozycji decyzji administracyjnych dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień
 • Przygotowanie projektów dokumentów służbowych (sprawozdań, informacji, meldunków, pism)
 • Użytkowanie systemu informatycznego - programu SEW on-line - jako rekrutujący - w zakresie aktualizacji danych dotyczących służby przygotowawczej, legii akademickiej
 • Obsługa SI SPIRALA - ZINT w zakresie wprowadzania danych kandydatów do służby przygotowawczej, legii akademickiej; wystawiania wezwań, skierowań, kart powołania, generowania kart ewidencyjnych i innych danych oraz zestawień z tym związanych
 • Udział w promowaniu ochotniczych form służby wojskowej podczas akcji promocyjnych na terenie administrowanym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy biurowej w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do ustawy
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania sobie pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie pracy w administracji wojskowej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 742);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje - np.: świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawień, referencje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
■ Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

■ Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

■ W życiorysie (CV) należy podać aktualny adres e-mail oraz nr telefonu.

■ Oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

■ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie jest polskim organem administracji publicznej i językiem urzędowym jest język polski, co stanowi art. 27 Konstytucji RP oraz art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r., poz. 931 j.t.) w związku z powyższym dokumenty i oświadczenia niezbędne należy składać w wymaganym języku urzędowym oraz podpisane własnoręcznie. Wymagane oświadczenia nie mają określonego wzoru, ale są samodzielnie redagowane przez osobę składającą aplikację.

■ Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie - nie będą rozpatrywane (obowiązuje data złożenia oferty w siedzibie urzędu, data nadania w formie elektronicznej lub data stempla pocztowego).

■ Trzy miesiące od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy.

■ Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów.

■ Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie III etapów:
▪ I etap - weryfikacja formalna złożonych ofert;
▪ II etap - test wiedzy ze znajomości zadań wykonywanych na stanowisku pracy (zakres obowiązków, ustawy wymienione w niniejszym ogłoszeniu) oraz sprawdzenie umiejętności praktycznych;
▪ III etap - rozmowa z komisją.

■ Osoba zatrudniona zobowiązana będzie do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (art. 59 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP).

■ Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261 138 663.

Inspektor

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna