Inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw budżetu i analiz
w Wydziale Finansów

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera
- praca wymaga szczególnej koncentracji
- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- praca częściowo przy sztucznym oświetleniu
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki,faksu)
- ograniczona możliwość poruszania się po budynku, brak możliwości dojazdu do windy, brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie rocznego planu finansowego KWP, KMP, KPP, CBŚP oraz wprowadzanie zmian tego planu w oparciu o decyzje MSW, KGP, KWP w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości środków do prawidłowej realizacji ustawowych zadań jednostki
 • opracowywanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych oraz sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe przy wykorzystaniu specjalistycznego programu TREZOR w celu otrzymania środków finansowych na terminową realizację zadań jednostki
 • opracowywanie analiz zaangażowania wydatków budżetowych oraz analiz dotyczących poziomu dodatków służbowych i średnich płac KWP, KMP, KPP w celu zapewnienia danych sprawozdawczych na potrzeby KWP i KGP przy wykorzystaniu programu płacowego
 • uczestniczenie w procesie tworzenia planu finansowego jednostki na kolejny rok budżetowy poprzez sporządzanie kalkulacji w celu dokonania podziału przyznanych środków na poszczególne pozycje budżetowe
 • sprawdzanie wniosków dotyczących rozpoczęcia procedur przetargowych z planem finansowym oraz planem zamówień publicznych w celu potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków KWP
 • sporządzanie odpisu i korekt na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu określenia wysokości środków, które należy przekazać na konto ZFŚS w danym roku
 • analizowanie wniosków personalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu określenia wysokości skutków finansowych proponowanych zmian w wynagrodzeniach i uposażeniach tych osób
 • przygotowywanie dokumentów finansowych do przekazania do Archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w finansach
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej
 • szczegółowa znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność selekcji informacji, analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego sporządzania analiz ekonomicznych
 • umiejętność współpracy w zespole, umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w obszarze finansów publicznych
 • umiejętność obsługi programu TREZOR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,8249 (co stanowi kwotę 3 498,22 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz
o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji
o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna