Inspektor
Żyrardów
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretariatu
w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy

praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze poniżej połowy dobowego czasu pracy, z oświetleniem naturalnym i sztucznym, wymuszona pozycja ciała - głównie siedząca, wysiłek fizyczny o małej intensywności.Wejście do budynku KPP w Żyrardowie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Stanowisko pracy w Zespole Prezydialnym usytuowane jest na II piętrze budynku, pomieszczenie stanowiska pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rozdział oraz wysyłanie korespondencji i przesyłek wraz z prowadzeniem rejestrów kancelaryjnych ;
 • przyjmowanie dokumentacji od dyżurnego jednostki oraz dokonywanie jej rozdziału na poszczególne komórki organizacyjne;
 • rejestrowanie dokumentów w poszczegolnych dziennikach (korespondencyjny, podawczy) i ewidencjach;
 • przygotowywanie i obsługa organizacyjno recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi Komendanta;
 • rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z powierzonej im dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętnosć organizowania pracy własnej i pracy w zespole
 • Znajomość obsługi systemów komputerowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie- klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do pracy w Policji ( do pobrania ze strony BIP KPP Żyrardów)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do pracy w Policji ( do pobrania ze strony BIP KPP Żyrardów)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Umowa na czas określony w celu zastępstwa.
Planowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,20 kwoty bazowej tj. 2300,33 zł. brutto + dodatek za wysługę lat pracy (od 5% do 20%)
Procedura naboru zgodna z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. W w/w biuletynie znajdują się też wzory wymaganych oświadczeń. Oferty muszą być podpisane własnoręcznie , opatrzone aktualną datą. Oferty nie podpisane ,nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Żyrardów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna