Inspektor
Tuchola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tucholi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-kontrolnych
PINB w Tucholi

Warunki pracy

Praca biurowa w urzędzie oraz czynności inspekcyjno-kontrolne w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego
 • przyjmowanie korespondencji i jej rejestracja
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych w instrukcji kancelaryjnej i w przepisach
 • przygotowywanie sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu w zakresie wykonywanych czynności oraz w zakresie zleconym
 • przyjmowanie, sprawdzanie i załatwianie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz spraw zwiazanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy
 • przygotowywanie projektów pism, postanowień i deczyji w zakresie prowadzonych postępowań administraycjnych
 • przeprowadzanie, w powierzonym zakresie, oraz uczestniczenie w kontrolach robót budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych i innych czynności kontrolno-inspekcyjnych w terenie
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego -w administracji publicznej 
<br>
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tucholi
  ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty, które wpłyną po terminie i bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
Pierwszy etap naboru - otwarcie i analiza zgłoszonych dokumentów nastąpi do 10 maja 2019 r.

Inspektor

Tuchola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna