Inspektor
Warszawa
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelarii, w szczególności: obsługa korespondencji wpływającej składanej w kancelarii bezpośrednio przez interesantów oraz nadsyłanej za pośrednictwem: operatorów usług pocztowych i kurierskich, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP); skanowanie korespondencji papierowej, rejestrowanie korespondencji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i przekazywanie jej do dalszego procedowania;
 • przygotowanie listów (korespondencji) do wysyłki, w tym: rejestrowanie listów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, generowanie i wydruk Pocztowej Książki Nadawczej oraz zestawienia przesyłek nierejestrowanych, sporządzanie zbiorczych zestawień listów rejestrowanych i nierejestrowanych;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przekazywanej do delegatur;
 • udzielanie ogólnych informacji interesantom oraz kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych lub pracowników;
 • zabezpieczanie prowadzonych rejestrów i dokumentacji przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • prowadzenie, przygotowywanie oraz przekazywanie dokumentacji kancelarii do archiwum zakładowego zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, Rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;
 • obsługa urządzeń biurowych oraz zgłaszanie ich usterek zgodnie z przyjętymi w Kuratorium zasadami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office,
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • solidność, dokładność, dociekliwość,
 • terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043,1031,1032.Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna