Inspektor
Piła
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw - prowadzenie części spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
SI

Warunki pracy

siedziba Inspektoratu znajduje się na drugim piętrze w budynku bez windy, praca też poza siedzibą urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych
 • sprawdzanie właściwości osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • przeprowadzanie weryfikacji zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy
 • przeprowadzanie czynności związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy
 • prowadzenie postępowań w sprawie stanu technicznego użytkowania obiektów
 • rozpatrywanie i wyjaśnianie skarg i wniosków
 • realizowanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie ewidencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w budownictwie lub w administracji
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego
 • obsługa:komputera, drukarek, fax, kserokopiarki, cyfrowego aparatu fotograficznego
 • znajomość programów Office, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Śródmiejska 20/2
  64-920 Piła

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor

Piła

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna