Inspektor
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli na obszarach kolejowych i poza tymi obszarami
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- reprezentacja urzędu,
- częste wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • dokonywanie kontroli istniejacych obiektów budowlanych w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z przepisami,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków wpływających do WINB,
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzenia czynności WINB,
 • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z siecią elektryczną i elektroenergetyczną
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • obsługa komputera (MS Office);
 • uprawnienia budowlane w zakresie: sieci elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejetność analitycznego myślenia
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw m.in.: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopia uprawnień budowlanych w zakresie: sieci elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Zygmunta Augusta 16
  85-082 Bydgoszcz
  z dopiskiem: "inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 18.01.2019 r. (decyduje data wpływu do WINB).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna