Inspektor
Kraków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
PINB

Warunki pracy

prowadzenie kontroli na terenie powiatu krakowskiego, praca przy komputerze, okresowe całodobowe dyżury telefoniczne na wypadek katastrofy budowlanej , praca na 5 piętrze budynku z windą, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia pracy - komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • • wykonywanie zadań kontrolno - inspekcyjnych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego na terenie powiatu krakowskiego
 • • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • odporność na stres
 • mile widziane uprawnienia budowlane
 • stan zdrowia umożliwiający przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych i budów na terenie powiatu krakowskiego
 • swobodne posługiwanie się j. polskim w mowie i piśmie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika PINB. Nabór prowadzony jest w 2 etapach: 1 - pisemne sprawdzenie wiedzy kandydata z zakresu prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego, 2 - rozmowa. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna