Inspektor
Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zapewnienia materiałów do wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych w obiektach KWP w Katowicach oraz przynależnych garnizonu śląskiego
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Zagrożenie korupcją.
Stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zlecanie zakupu materiałów do konserwacji obiektów policji woj. śląskiego w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu zapewnienia ich należytego stanu technicznego
 • uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przetargowych w celu dokonania zakupu materiałów do prowadzenia konserwacji obiektów
 • opracowywanie dokumentacji określającej ilość i rodzaj zabudowanego (wykorzystanego) w trakcie wykonywania robót materiału, w celu umożliwienia ich – zgodnego z normami – rozliczenia
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów Wydziałów Zaopatrzenia, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki majątku ruchomego
 • realizowanie zadań związanych z powierzaniem mienia: środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów Wydziałów Zaopatrzenia, Teleinformatyki, Transportu, użytkowanych w Wydziale Inwestycji i Remontów, pracownikom Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, w celu zabezpieczenia majątku ruchomego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość zagadnień / przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność działania pod presją czasu i wyników

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 845,12 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna