Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy piętrami i pokojami, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
stres związany z obsługą interesantów,
obsługa urządzeń biurowych,
zagrożenie korupcją,
praca w terenie podczas wykonywania czynności kontrolnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
występują bariery architektoniczne tj.  ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
budynek 3-kondygnacyjny – brak windy uniemożliwiający transport pionowy osobom niepełnosprawnym, wejście po schodach,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych dotyczących decyzji i postanowień wydanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć organu I instancji),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dla których LWINB jest organem I (pierwszej) instancji w trybie nadzwyczajnym w przypadku uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej bądź stwierdzenia nieważności decyzji,
 • sprawowanie nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez podległe jednostki w celu prawidłowego ich wykonania,
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu obrony stanowiska LWINB wydanego w trybie odwoławczym,
 • przeprowadzanie kontroli organów szczebla powiatowego (starostów) jako organów administracji architektoniczno – budowlanej w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na LWINB,
 • przeprowadzanie kontroli Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego dotyczących m.in.: prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, wydawanych w ich toku decyzji i postanowień oraz prawidłowości załatwiania skarg,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz przedkładanie przełożonemu do merytorycznej i formalnej kontroli,
 • przygotowywanie projektów pism w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość następujących ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • umiejętność argumentowania,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność współdziałania w ramach zespołu zadaniowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne, administracyjne lub prawnicze
 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie zawodowe w budownictwie lub administracji publicznej,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Kosynierów Gdyńskich 75
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko INSPEKTOR w Wydziale Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego”.
List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do kolejnego etapu.
Oferty odrzucone można odbierać w WINB w Gorzowie Wlkp. do trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. Oferty nieodebrane zostaną po tym terminie komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 609048805 (p. Rafał Szymański – starszy specjalista ds. kadr) lub 95 7115463 (sekretariat LWINB).

Inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna