Inspektor
Płock
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (brak pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, brak windy, brak przystosowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, schody przy wejściu do budynku). W budynkach brak oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową oraz z niepełnosprawnością wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych).
Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami budynku w którym znajduje się siedziba Delegatury).
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań administracyjno-obsługowych zapewniających funkcjonowanie Delegatury w Płocku;
 • sporządzanie zapotrzebowań na materiały biurowe, środki czystości, tonery;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątku Kuratorium oraz zgłaszanie do zagospodarowania lub likwidacji zużytych lub zbędnych składników majątku znajdujących się w zasobach Delegatury;
 • zapewnienie usług transportowych na rzecz Delegatury;
 • zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej realizacji zadań Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika;
 • prowadzenie archiwum zakładowego, przechowującego część zasobu archiwalnego zgromadzonego w Delegaturze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point), Internetu, poczty elektronicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku zajmującym się obsługą administracyjną;
 • znajomość elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją;
 • znajomość przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • znajomość przepisów dotyczących likwidacji składników majątku;
 • umiejętności: analityczne, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej;
 • wysoka odporność na stres i dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresu i numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.

Inspektor

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna