Inspektor
Toruń
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw planowania działalności szkoleniowej kadry i pracowników oraz reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach, bezpośredni kontakt z interesantami. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych- brak windy w budynku ( 2 piętrowy), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • sporządzanie oraz przedstawianie opinii i wniosków w sprawach mianowania żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, misjach pokojowych oraz żołnierzy rezerwy nie będących w czynnej służbie wojskowej na wyższe stopnie wojskowe oraz występowanie z wnioskami o nadawanie im odznaczeń państwowych i wojskowych, a także organizowanie uroczystości z tym związanych;
 • występowanie z wnioskami do starostów, wójtów, burmistrzów ( prezydentów miast) o przeznaczenie określonych osób do funkcji kuriera oraz składanie w razie potrzeby odwołań od decyzji podjętych w tym przedmiocie, a także występowanie o nałożenie (wezwanie) na kurierów lub inne osoby obowiązku wykonania świadczenia osobistego;
 • planowanie działalności szkoleniowej kadry i pracowników WKU;
 • opracowanie rocznego "Planu szkolenia uzupełniającego kadry" i "Planu szkolenia uzupełniającego pracowników";
 • prowadzenie dokumentacji szkolenia uzupełniającego ( dzienniki lekcyjne, konspekty itp.);

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej.
 • Umiejętność posługiwania się programami Microsoft Office (Word, Excel)
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość struktury Terenowych Organów Administracji Wojskowej
 • Umiejętności: samodzielność , komunikatywność, radzenia sobie ze stresem
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na wszczęcie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu informatycznego SPIRALA-ZINT

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
  ul. Wały Gen. Sikorskiego , 87-100 Toruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
II etap - test dotyczący znajomości przepisów
III etap- rozmowa kwalifikacyjna

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Na stanowisku inspektora może zostać nadany ( przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami. Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku wynosi 3284,66 zł brutto plus dodatek za wysługę lat, fundusz świadczeń socjalnych, nagrody uznaniowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261-432-340.
Inspektor
Toruń
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna