Inspektor
Wołów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
w Oddziale w Wołowie

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym kat. B.
Praca na III piętrze budynku. Do pomieszczeń biurowych można dostać się windą lub schodami, jest podjazd dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie szczegółowej obserwacji i rejestracji pojawiania się i nasilenia organizmów szkodliwych;
 • Kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w tym podłoży i gleby;
 • Ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji występowania tych organizmów;
 • Pobieranie prób gleby, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych;
 • Kontrola zarejestrowanych producentów;
 • Kontrola obrotu produktami pochodzenia roślinnego;
 • Współudział w kontrolach z zakresu działu nasiennego oraz ochrony roślin i techniki;
 • Obsługa Zintegrowanego systemu informatycznego oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność
 • Niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub administracji
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Wołów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna