Inspektor
Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych
Jednoosobowe Stanowisko ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Komisariacie Policji V w Katowicach

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.
Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze w budynku Komisariatu Policji V w Katowicach. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentów niejawnych w celu zapewnienia właściwego obiegu,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych przepisami w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • odnotowywanie zmian zniesienia klauzul tajności dokumentów niejawnych na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w komisariacie w celu ochrony informacji niejawnych,
 • sporządzanie kopii, wyciągów, wypisów i odpisów z dokumentów niejawnych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów ,
 • rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników komisariatu w przypadku zwolnienia z posiadanych dokumentów niejawnych w celu potwierdzenia faktu zwrócenia przez ww. osoby posiadanych dokumentów niejawnych,
 • sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych pobranych przez funkcjonariuszy i pracowników celem sprawdzenia gdzie dokument jest przechowywany,
 • archiwizowanie dokumentów niejawnych w celu przekazania ich do składnicy akt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Katowicach
  ul Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Umowa o prace w zastępstwie (na okres powyżej 1 roku)
Wynagrodzenie zasadnicze od 2250 zł brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Dokumenty należny składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "nabór na stanowisko inspektor -Komisariat Policji V" . Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Kandydatki/kandydaci spełniające wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (032)200 2508.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna