Inspektor
Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale do Spraw Cudzoziemców

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, budynek 3-kondygnacyjny, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjęcie, ewidencja, przechowywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Wykonywanie dokumentów wskazanych przez kierownictwo wydziału i bezpośredniego przełożonego, przy użyciu przydzielonego sprzętu biurowego.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów w celu podjęcia stosownych działań.
 • Udział w kontrolach i komisjach w zakresie postępowania z dokumentami oraz właściwe prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w celu prawidłowego brakowania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość obsługi komputera ( w szczególności edytorów tekstowych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku związanym z obiegiem dokumentów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.180 (tj. 2.211,13 zł.) plus dodatek za wysługę lat

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna