Inspektor
Poznań
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Warunki pracy

Praca w siedzibie komendy na stanowisku administracyjno-biurowym.
Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pisanie tekstów, przygotowywanie druków dokumentów i dokumentów word i excel, przygotowywanie prezentacji komputerowych (slajdy, pokazy), kopiowanie dokumentów, obsługa urządzeń biurowych poligraficznych
 • Przygotowywanie statystycznych analiz, opracowań tematycznych, podsumowań, zestawień dot. zagadnień ochrony przeciwpożarowej
 • Realizacja zadań archiwalnych Wydziału
 • Umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Komendy
 • Prowadzenie kroniki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wykonywanie zadań związanych z obsługą kancelarii ogólnej i sekretariatów
 • Pomoc przy organizacji uroczystości oraz przedsięwzięć z zakresu prewencji społecznej
 • Odbiór poczty wydziałowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera, w tym oprogramowania Word, Excel, Power Point
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • dobra organizacja pracy
 • silna motywacja do pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze w jednostce administracji rządowej, samorządowej, firmie prywatnej lub przedsiębiorstwie państwowym
 • umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktu
 • chęć nauki i rozwoju zawodowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszeni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty nie spełniające kryteriów naboru, wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty można składać także drogą mailową na adres Aplikuj

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 222 02 90 oraz (61) 222 02 91
Zatrudnienie od 1 kwietnia 2019 r.
Wynagrodzenie 2250 zł brutto

Inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna