Inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z klientami w sprawach paszportowych.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Zagrożenie korupcją.
Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa klientów Oddziału Paszportów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych;
 • Prowadzenie depozytu dokumentów paszportowych;
 • Prowadzenie ewidencji wniosków po wydaniu dokumentów paszportowych (kartotekę paszportową);
 • Udzielanie informacji klientom w zakresie spraw paszportowych; bezpośrednio na hali obsługi, telefonicznie i poprzez email,
 • Przyjmowanie pisemnych oświadczeń dotyczących różnych spraw paszportowych (zgłoszenia utraty paszportu, informacji o zgonie posiadacza paszportu, oświadczenia o rezygnacji z realizacji wniosku paszportowego);

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dokumentach paszportowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej
 • Otwarty stosunek do klienta, uprzejmość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły i zrozumiały
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Doświadczenie w pracy w klientami
 • znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego.
 • znajomość kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • przeszkolenie z obsługi paszportowego sytemu informatycznego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr 77 44 11 543 lub 77 524 502.

Inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna