Inspektor
Rzeszów
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
Wydział Kontroli

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy
Korzystanie z samochodu służbowego
Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy
Występuje praca na wysokości
Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe
Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer , drukarka , kserokopiarka ,
niszczarka dokumentów , telefon ,fax
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Budynek, w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
piętrowy - 2 - kondygnacyjny , pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych.
• Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się brak podjazdu/schody przy wejściu do budynku - ilość stopni: 2
• Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Przy budynku jest miejsce parkingowe.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących , niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2600,00 zł brutto

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje artykuły rolno - spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożone za granicę oraz warunki ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno - spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania .
 • Kontroluje jakość handlową artykułów rolno - spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( w tym kontrola graniczna tych artykułów ) w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno - spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Ocenia jakość handlową artykułów rolno - spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu - samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu detalicznego pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych, z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt- samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu wyeliminowania z obrotu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nieodpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen - samodzielna realizacja zadania.
 • Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania.
 • Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora - samodzielna realizacja zadania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość: Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego , ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, wymagane potwierdzenie dokumentem
 • Posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym, wymagane potwierdzenie dokumentem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia w zakresie prawa jazdy ( samochodu osobowego kat B )

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
  35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46, pok. nr 3
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
  „Oferta dotyczy naboru na stanowisko Inspektor - ogłoszenie nr 65083”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej: w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty - w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem stanowiska oraz numeru ogłoszenia o naborze. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich nadania w placówce pocztowej lub data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie).
Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane własnoręcznym podpisem.

Oferta kandydata/kandydatki powinna zawierać numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata/kandydatki, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą, która przejdzie pierwszy etap rekrutacji.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego po selekcji ofert (spełnienie wymagań formalnych) odbywa się „Test wiedzy”, a następnie „Rozmowa kwalifikacyjna”.

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie lub o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty kandydatów/kandydatek z prowadzonego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata/kandydatki
Przykładowa treść pisma dla kandydata/kandydatki:


……………………..dnia………………….
(miejscowość)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się
o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

Zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie.
_________________________
/czytelny podpis/
*- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: RODO).


Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 853-34-38.

Inspektor
Rzeszów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna