Dodano: 06.02.2020
Inspektor
Kościerzyna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30-15:30
- narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- praca pod presją czasu
- praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety)
- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych
- stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa programu magazyn i wyposażenie
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyposażenia i środków trwałych,
 • obsługa programu finansowo – księgowego
 • sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie rejestru faktur
 • rozliczanie podróży służbowych
 • sporządzanie list płac
 • archiwizacja dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym lub odbyty staż na stanowisku administracyjno-biurowym
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • dyspozycyjność i komunikatywność
 • biegłość w posługiwaniu się urządzeniami biurowymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia
 • kopie świadectw pracy
 • kopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach
 • rekomendacje lub opinie z miejsc pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie ul. Traugutta 6, 83-400 Kościerzyna

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Proponowane wynagrodzenie: 2600 zł brutto ( plus dodatek za wysługę lat).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu oferty do urzędu). Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Proces naboru składa się z trzech etapów:
- weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
- testu wiedzy,
- rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Inspektor
Kościerzyna
Aplikuj