Inspektor
Szczecin
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr
Wydział Kadr

Warunki pracy

Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych.
Pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze, w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji czasu służby/pracy, opracowywanie z tego zakresu zestawień i analiz oraz przygotowywanie dokumentów celem wypłaty należności z tyt. służby w godzinach nadliczbowych i w wykonywania zadań w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników/strażaków oraz bieżące aktualizowanie danych kadrowych w programach funkcjonujących w komendzie w tym w programie kadry–płace
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia strażaków i pracowników
 • Opracowywanie zgodnie z wymogami prawa wytworzonych w komórce kadrowej dokumentów w celu przekazania ich do archiwum
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań do GUS, KPRM, ZUW oraz do jednostki nadrzędnej
 • Przygotowywanie pism i dokumentów z zakresu działania wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym minimum 3 miesiące w komórce kadrowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Obowiązkowość i odpowiedzialność
 • Dokładność, systematyczność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o Państwowej Straży Pożarnej, kpa, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz z FUS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

• Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej
opublikowane zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej
www.szczecin.kwpsp.gov.pl (zakładka „wyniki naboru” ) w dniu 17 lipca 2019 r.
• Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane
• Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
• Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od
ogłoszenia wyników naboru
• Przewidywany mnożnik na stanowisku 1.2 ( kwota wynagrodzenia zasadniczego ~2300 zł brutto)
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-48-08-830

Inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna