Inspektor
Siedlce
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi technicznej sprzętu komputerowego
w Wydziale Łączności i Informatyki (Sekcja w Siedlcach)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- nietypowe godziny pracy – dyżury;
- praca w terenie – naprawa sprzętu teleinformatycznego w siedzibach jednostek organizacyjnych umiejscowionych na terenie działania Sekcji.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie oraz współuczestniczenie w rozbudowie infrastruktury teletechnicznej w obiektach Policji obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach;
 • Nadzorowanie i obsługa central telefonicznych DGT na węźle teleinformatycznym w Siedlcach
 • Nadzorowanie pracy Mobilnych Terminali Przewoźnych w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach
 • Naprawianie Mobilnych Terminali Noszonych użytkowanych w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach
 • Naprawianie i konserwowanie Stanowisk Dostępowych
 • Instalowanie oprogramowania na komputerach PC i na Stanowiskach Dostępowych eksploatowanych w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu
 • Instalowanie, naprawianie i konserwowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych eksploatowanych w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu
 • Pełnienie obowiązków technika dyżurnego Węzła Teleinformatycznego w Siedlcach – zbieranie na bieżąco informacji dotyczących stanu łączności telefonicznej, informatycznej i radiowej w obsługiwanych jednostkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie: informatyki lub telekomunikacji lub elektroniki lub elektroenergetyki
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży teleinformatycznej / komputerowej/ (należy
<br>dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość budowy zasad działania i obsługi sprzętu komputerowego oraz peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w dziedzinie telekomunikacji lub teletechniki
 • wykształcenie: wyższe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne"
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność konfigurowania peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Umiejętność obsługi i eksploatacji urządzeń teletransmisyjnych
 • Znajomość sieci teleinformatycznych
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznych
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze zm.)
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 39947”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Inspektor

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna