Inspektor
Łuków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią- wykonywanie czynności orzeczniczo- inspekcyjnych. Samodzielne prowadzenie samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny. Praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w terenie,
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie budowlane, wyższe prawnicze, administracyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane, uprawnienia budowlane mile widziane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia -01.06.2019 rok

Inspektor

Łuków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna