Inspektor
Ostrołęka
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw sekretarsko - biurowych
Wydział Ruchu Drogowego

Warunki pracy

• praca biurowa,
• naturalne i sztuczne oświetlenie,
• wymuszona pozycja ciała,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej sekretariatu wydziału,
 • rejestracja dokumentacji w dzienniku korespondencyjnym wydziału oraz innych rejestrach i księgach ewidencyjnych, rozdzielanie dokumentów poszczególnym pracownikom, zgodnie z dekretacją naczelnika wydziału lub jego zastępcy,
 • wprowadzanie absencji policjantów wydziału do systemu SWOP,
 • przyjmowanie korespondencji od dyżurnego Komendy Miejskiej Policji i z sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce,
 • przygotowywanie i przekazywanie korespondencji do wysłania,
 • prowadzenie korespondencji z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym przy pomocy systemu E - zawiadomienie,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie informacji firmom ubezpieczeniowym o ich uczestnikach i skutkach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • systematyczność , samodzielność, dyspozycyjność
 • znajomość zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obiegu dokumentacji jawnej w sekretariatach urzędów,
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność, umiejętność pracy w zespole, terminowość.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego :
około 2.400,- brutto

Życiorys/cv, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego ). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o kolejnym etapie naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (29) 760 15 68

Inspektor

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna