Inspektor
Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zarządzania bezpieczeństwem
w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa klientów zewnętrznych,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z pokazami lotniczymi – w tym przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie zgody na obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie akrobacji lotniczych, pokazy lotnicze, obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu lotniczego;
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu lotnictwa cywilnego podczas pokazów lotniczych oraz w zakresie skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem;
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem procesów reagowania awaryjnego i kryzysowego (ERP) w podmiotach lotniczych;
 • Udział w realizacji zadań dotyczących wdrażania i funkcjonowania Krajowego Planu Bezpieczeństwa;
 • Organizowanie konferencji szkoleń, warsztatów i seminariów, w tym przygotowywanie materiałów z zakresu bezpieczeństwa podczas pokazów lotniczych;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, służbami ratowniczymi oraz organami administracji publicznej w zakresie Emergency Response Plan (ERP);
 • Prowadzenie spraw dotyczących gromadzenia, kodowania, przetwarzania i przechowywania zdarzeń lotniczych w bazie systemu ECCAIRS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze
 • Znajomość KPA
 • Znajomość funkcjonowania organizacji pokazów lotniczych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych , umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia badania zdarzeń lotniczych, w zakresie funkcjonowania procesów reagowania awaryjnego i kryzysowego, w zakresie prowadzenia baz zgłaszania zdarzeń
 • Szkolenie audytora wiodącego
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu badania zdarzeń lotniczych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Kopie dokumentów potwierdzającego kwalifikacje i umiejętności określone w wymaganiach dodatkowych niniejszego ogłoszenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LBB-1/3-42/2019"

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- ciekawą i stabilną pracę w prestiżowej instytucji państwowej - umowa o pracę
- wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 3 197 PLN do ok. 3 776 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,668 do 1,97);
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 93, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: Aplikuj

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna