Inspektor
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli Handlu i Usług

Warunki pracy

Praca na III piętrze, bez windy. Obsługa komputera. Praca poza siedzibą urzędu - kontrole przeprowadzane u przedsiębiorców. Wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i usługową w zakresie legalności i rzetelności działania
 • Prowadzenie poradnictwa dla konsumentów
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji
 • Prowadzenie rozeznania przedkontrolnego, typowanie placówek do kontroli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie wiedzy o zasadach funkcjonowania Inspekcji Handlowej i jej zadaniach
 • Odporność na sytuacje stresowe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Analityczne myślenie
 • Komunikatywność
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość podstawowych przepisów w zakresie funkcjonowania placówek detalicznych i usługowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
  Handlowej we Wrocławiu
  ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
  50-059 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone datą.
Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.
Inspektor
Wrocław
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna