Inspektor
Oleśnica
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw do spraw finansowych
w Zespole Wspomagającym

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy przy wykorzystaniu komputera
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i istnieją utrudnienia w poruszaniu się pomiędzy piętrami budynku osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie i naliczanie należności za dojazdy do służby, za podróże służbowe, zryczałtowany równoważnik za zwrot kosztów przejazdu
 • sporządzanie projektów decyzji w sprawach prawa policjantów i osób uprawnionych do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, prowadzenie ewidencji wniosków funkcjonariuszy ubiegających się o przydział lub zmianę mieszkania oraz prawa policjantów do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Naliczanie należności.
 • nadzór nad przestrzeganiem ekonomicznego korzystania z mediów, prowadzenie ewidencji liczników oraz weryfikacja i potwierdzanie finansowych dokumentów w zakresie dostaw mediów. Opracowywanie analizy kosztów dotyczących zużycia mediów
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z podpisaniem umowy na posiłki profilaktyczne oraz rozliczanie posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz zatrzymanych w PDOZ i naliczanie tych należności, w tym sporządzanie list dodatkowych należności - równoważnik w zamian wyżywienia
 • organizowanie prania, czyszczenia koców, pościeli dla zatrzymanych w PDOZ
 • prowadzenie rejestru wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych objętych limitem finansowym
 • naliczanie opłat za korzystanie z nieruchomości, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ich korekt zgodnie z uchwałami gmin
 • sporządzanie rocznych sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego dotyczących emisji zanieczyszczeń oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze również na kopercie. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,6247 (co stanowi kwotę 3 114,45 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w siedzibie KPP w Oleśnicy. KPP w Oleśnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 397 62 21.

Inspektor

Oleśnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna