Inspektor
Elbląg
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw powoływania do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa;
• użytkowanie sprzętu komputerowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka);
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• kontakt z klientami urzędu;
• praca w terenie związana z promocją różnych form pełnienia służby wojskowej.
Stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem oraz pozostały sprzęt biurowy: drukarka, ksero, niszczarka. Budynek bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wnętrze budynku: schody, brak windy, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, wąskie korytarze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie naboru ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych oraz realizacja przedsięwzięć związanych ze sporządzaniem i obiegiem dokumentów kadrowo-ewidencyjnych w tym zakresie;
 • realizacja procedur związanych z nadawaniem i uchylaniem przydziałów kryzysowych żołnierzom rezerwy NSR;
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją procesu powołania żołnierzy NSR na rotacyjne ćwiczenia wojskowe;
 • prowadzenie ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy przy pomocy programu specjalistycznego programu komputerowego;
 • uczestnictwo w organizacji i prowadzeniu działalności promocyjnej związanej z profesjonalizacją Sił Zbrojnych w zakresie pełnienia różnych form pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej i wykonywanie w związku z tym nałożonych obowiązków;
 • przygotowanie danych do meldunków i sprawozdań;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
 • Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolność komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientem urzędu oraz w trakcie promocji różnych form służby wojskowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjnym resortu obrony narodowej.
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi SI SPIRALA–ZINT

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzajaca spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzajaca spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie obsługi SI SPIRALA-ZINT.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Królewiecka 167a
  82-300 Elbląg

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
Prosimy kandydatów o podanie w swojej ofercie danych kontaktowych: adres, numer telefonu, e-mail. Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej dsc.kprm.gov.pl./wzory-oswiadczen-w naborach.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Prosimy o przesyłanie/dostarczanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektor ds. powoływania do służby w NSR "
Metody i techniki naboru:
I etap: weryfikacja dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnym;
II etap: test wiedzy;
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Przewidywany termin zatrudnienia 10.09.2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 312 475.
WKU w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Inspektor

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna