Inspektor
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw postępowań administracyjnych, odwoławczych i orzekających nadzwyczajnych
w Wydziale Orzecznictwa Budowlanego

Warunki pracy

Inspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę. Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa wykonywana z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i
sztucznym oświetleniu. Kontakty ze stronami postępowań oraz pracownikami innych urzędów. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych miedzy pokojami i piętrami w obrębie urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych organów nadzoru budowlanego I instancji,
 • sporządzanie projektów pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach wznowieniowych jako organ I instancji,
 • przygotowywanie projektów wystąpień do stron oraz organów,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wystąpienia posłów i senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Małopolskiego oraz wystąpienia sądów administracyjnych, prokuratury i policji,
 • przygotowywanie dokumentacji sprawy w związku z odwołaniem lub zażaleniem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • przyjmowanie stron prowadzonych postępowań,
 • udzielanie informacji telefonicznej stronom o etapie prowadzonego postępowania,
 • przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do przekazania do archiwum zakładowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe techniczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod adresem: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html (plik pn.: Oświadczenie dla kandydatów biorących udział w naborze do WINB w Krakowie)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.450 zł. brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami
oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
Inspektorat zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− uczestnictwo w szkoleniach;
− pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku oraz aktywności kulturalno - rozrywkowej lub sportowo - rekreacyjnej;

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty.

WAŻNE: Wzory oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji - zamieszczono pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 410 73 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie
wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna