Inspektor
Lubań
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw rejestracji dokumentów i statystyki
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

- praca przy komputerze,
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks),
- praca siedząca,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
- brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń w celu ewidencji przestępstw z rejonu lubańskiego,
 • prowadzenie rejestru czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowań przygotowawczych w celu ewidencji przestępstw z rejonu lubańskiego,
 • sporządzanie danych statystycznych kryminalnych z postępowań przygotowawczych oraz prezentacji multimedialnej w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o bieżącym stanie przestępczości powiecie,
 • sprawdzanie wprowadzonych danych do systemu KSIP WWW formularzy statystycznych pod względem zgodności danych,
 • prowadzenie magazynu oraz księgi dowodów rzeczowych w celu ewidencji dowodów rzeczowych i przedmiotów, zabezpieczonych w toku prowadzonych postępowań przez KPP w Lubaniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego przy opracowywaniu planów, statystyk lub przy pracy kancelaryjno - biurowej
 • umiejętność obsługi komputera - posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia, prognozowania, sporządzania prezentacji multimedialnych oraz komputerowego sporządzania zestawień, analiz i ocen
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianie wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną;
- wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1.3911 co daje kwotę 2 666,66 zł brutto i dodatek za staż;
- dodatkowe informacje na temat stanowiska można uzyskać pod nr tel. 757229092;
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną przekazane do archiwizacji i po upływie okresu ich przechowywania komisyjnie zniszczone;
- list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą,
- KPP w Lubaniu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze,
- aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inspektor

Lubań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna