Inspektor
Włocławek
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw przeprowadzania kontroli
w Delegaturze we Włocławku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach (schody na zewnątrz budynku). Ponadto samochód wykorzystywany do pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.

Co oferujemy naszym pracownikom?
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;
• dogodną lokalizację w centrum Włocławka;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie ;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego, a w szczególności dotyczących eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów
 • wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z postępowaniem kontrolnym i pokontrolnym
 • sporządzanie informacji i sprawozdań okresowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.)
 • z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2047)
 • z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
 • z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)
 • z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.)
 • z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.)
 • Zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie
 • Kultura osobista i umiejętnośc pracy w zespole
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub administracyjne
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 10
  85-020 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Co oferujemy naszym pracownikom?
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;
• dogodną lokalizację w centrum Włocławka;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie ;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2.700 zł brutto i dodatek za wieloletnią pracę w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.


Inspektor

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna