Inspektor
Ropczyce
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kancelaryjno - biurowych Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim
Zespole Administracyjno Gospodarczym Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim Komedy Powiatowej Policji w Ropczycach

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych, nie związane z wysiłkiem fizycznym,nie występują warunki uciążliwe, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, stanowisko znajduje się na pierwszym piętrze budynku, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - obsługa kancelaryjno biurowa korespondencji jawnej,
 • - prowadzenie dzienników, ewidencji i rejestrów,
 • - wysyłanie poczty specjalnej,
 • - przygotowywanie do wysyłki i odbieranie poczty,
 • - ewidencjonowanie, zapoznawanie, udostępnianie aktów prawnych oraz brakowanie wycofanych i nieaktualnych,
 • - wykonywanie pism i innych dokumentów dla potrzeb kierownictwa komisariatu,
 • - obsługa faksu, kserokopiarki,
 • - rozliczanie pozycji w prowadzonych ewidencjach oraz przygotowanie dokumentacji ostatecznie zakończonej do archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja publiczna
 • Znajomość przepisów w zakresie pracy kancelaryjnej.
 • Znajomość przepisów ustawy o Policji.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego administracja publiczna
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komeda Powiatowa Policji w Ropczycach
  Ul. Piłsudskiego 22
  39-100 Ropczyce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest powyżej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 2210 360.

WRÓĆ DO WYNIKÓW

Inspektor

Ropczyce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna